Domowy Kościół w naszej parafii

Ikona Świętej RodzinyJak każde życie ludzkie tak i życie małżonków układa się różnie. Raz jest dobrze i chcielibyśmy śpiewać z radości, innym razem wszystko jakby zmówiło się, żeby nas pognębić. Łatwiej znieść takie "doły", kiedy mamy świadomość, że Bóg czuwa nad nami i wszystko co dzieje się jest częścią Bożego planu. Do takiej ufności potrzebna jest wiara. Jeśli zatrzymała się ona na etapie paciorka do Bozi i Aniołka Stróża to trudno będzie zrozumieć, że trudności i kłopoty, to także część Bożego planu.

Ruch Domowego Kościoła jest organizacją świeckich, która pomaga małżonkom pogłębiać wiarę. Wielu z nas należało do różnych organizacji młodzieżowych, skupionych wokół kościoła. Kiedy założyliśmy rodziny, w większości zerwaliśmy kontakty z tymi wspólnotami. RDK daję możliwość kontynuacji formacji we wspólnocie, będącej jedną z gałęzi ruchu Światło-Życie. Należą do niej małżeństwa, które wiedzą, że nie wystarczy zakopać otrzymanego talent wiary, ale pracować aby go pomnożyć.

Nasza wspólnota kładzie nacisk na dążenie do Boga razem ze współmałżonkiem. Należące do niej małżeństwa spotykają się co miesiąc w kręgach liczących od 4 do 7 rodzin.

Ważną rolę pełni kapłan, który uczestniczy zawsze w spotkaniu kręgu. Jest on naszym duchowym doradcą (moderatorem), przedstawicielem Kościoła hierarchicznego. Dba o wierność nauce Chrystusa.

Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej: www.rdk.krakow.pl

Ruch Domowy Kościół - obszerniej o naszym ruchu.

ks. Franciszek BlachnickiRuch Domowy Kościół (RDK) jest małżeńsko rodzinnym ruchem świeckich w Kościele. Łączy w sobie charyzmaty dwóch ruchów: Ruchu Światło Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre Dame (Grupy Matki Bożej), który powstał we Francji w 1938 r. z inicjatywy kilku małżeństw i przy współudziale ks. Henri Caffarela. Dorobek i doświadczenia obu tych ruchów, jak również nauka Soboru Watykańskiego II o małżeństwie i rodzinie, zainspirowały Ks. Franciszka Blachnickiego (1921 - 1987) - twórcę Ruchu Światło-Życie - do pracy z rodzinami i do utworzenia (1973 r.) ruchu wspólnoty rodzinnej, który ostatecznie (1978 r.) nazwał Ruchem Domowy Kościół. W rozwoju Domowego Kościoła ściśle współdziałała z Założycielem S. Jadwiga Skudro, RSCJ.

Domowy Kościół jest ruchem rodzinnym, mającym na celu pogłębianie duchowości małżeńskiej. Jego członkowie dążą do bliższego poznania Boga zachowując jedność małżeńską i rodzinną. Ruch pragnie pomóc małżonkom trwającym w sakramentalnym związku w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Wspólnota

Małżeństwa należące do RDK wierzą, że łaska Boża udzielona im w czasie Sakramentu Małżeństwa nie jest jednorazową szczepionką, która ma im zapewnić odporność na życiowe problemy. Raczej jest nieustającą i zbawienną obecnością Boga w codziennym życiu. Aby tą obecność móc dostrzec i docenić potrzebna jest praca nad sobą i oparcie jakie można znaleźć tylko we wspólnocie z ludźmi wierzącymi podobnie. Dlatego bardzo ważnym elementem RDK jest wspólnota wszystkich małżeństw. Jest ona oparta na życiu według tej samej hierarchii wartości, która stawia Boga na pierwszym miejscu i czyni Go integralną częścią związku małżeńskiego. Dopiero na takim fundamencie możliwe jest budowanie szczęścia małżeńskiego i rodzinnego oraz zabieganie o sprawy tego świata.

Metody Pracy

Dostrzeganie Boga w naszym życiu nie jest umiejętnością daną tylko nielicznym, lecz wymaga świadomego wysiłku woli i pracy nad sobą. Podobnie też jedność w małżeństwie i rodzinie nie jest jednorazowo zdobytą nagrodą lecz wymaga mozolnego trudu i systematycznej pracy obojga małżonków. W celu budowania takiej więzi między małżonkami, RDK proponuje następujące elementy formacyjne, zwane drogowskazami:

  • codzienna modlitwa osobista
  • regularne czytanie słowa Bożego
  • codzienna modlitwa małżeńska i rodzinna
  • comiesięczny dialog małżeński
  • reguła życia, czyli systematyczna praca nad sobą
  • uczestnictwo (wspólnie przez oboje małżonków) w rekolekcjach formacyjnych pogłębiających duchowość małżeńską i rodzinną.

Realizowanie tych elementów odbywa się w małżeństwie i wymaga od męża i żony podejmowania codziennie wspólnego wysiłku oraz niesienia sobie nawzajem pomocy w dążeniu do Chrystusa.

W drodze do Boga małżeństwo uzyskuje pomoc również od innych małżeństw, tworzących razem małą grupę formacyjną - krąg. W skład jednego kręgu wchodzi od 4 do 7 par małżeńskich i kapłan jako doradca duchowy. Spotkania kręgu odbywają się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych par danego kręgu. Spotkania służą wzajemnemu ubogacaniu się w Chrystusie oraz wymianie doświadczeń w pracy nad sobą i w realizowaniu zobowiązań. Jest to też okazja do podzielenia się codziennymi troskami i sukcesami małżeństw, zasięgnięcia porady lub znalezienia sposobu na rozwiązanie nękających problemów. Spotkania mają też za zadanie pogłębienie przyjaźni pomiędzy członkami. W ten sposób istnieje możliwość zawiązania się małej wspólnoty ludzi dążących wspólnie do Chrystusa.

Praca formacyjna w małżeństwie i w kręgu jest pogłębiana poprzez uczestnictwo w rekolekcjach oazowych. W roku formacyjnym organizowane są również dni skupienia i różnego rodzaju dni wspólnoty.

RDK w Kościele

Ruch Domowy Kościół jest ruchem laikatu, dlatego też sprawy organizacyjne i odpowiedzialność za pracę duchową w kręgach podejmują ludzie świeccy (pary animatorskie), którzy otrzymują w swojej służbie niezbędną pomoc kapłana. Gwarantuje on łączność Ruchu z Kościołem hierarchicznym oraz czuwa, aby została zachowana wierność nauce Kościoła.

Małżeństwa RDK chcą upowszechniać duchowość małżeńską, czyli wspólną dla małżonków drogę do Boga. Chcą służyć innym małżeństwom na drodze pogłębiania ich chrześcijańskiej dojrzałości. Chcą pomagać rodzinom zagrożonym rozbiciem i chronić małżonków od życia obok siebie.

Małżeństwa RDK pragną też aktywnie uczestniczyć w życiu Kościoła lokalnego (parafii i diecezji) oraz w misji Kościoła Powszechnego, zwłaszcza w dziele ewangelizacji. Duża liczba małżeństw pracuje w duszpasterstwie rodzin, prowadzą poradnie przedmałżeńskie i rodzinne, są nauczycielami naturalnego planowania rodziny, katechetami przygotowanymi do prowadzenia rozmów z młodzieżą na tematy związane z życiem w małżeństwie i rodzinie, podejmują dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego. Są członkami rad parafialnych, grup charytatywnych.