Podstawową jednostką organizacyjną Caritas Archidiecezji Krakowskiej – podobnie jak całej Caritas Polska - jest Parafialny Zespół Caritas. Jest to zespół ludzi dobrej woli, który przejął na siebie zadanie niesienia konkretnej pomocy osobom potrzebującym na terenie własnej parafii. Znajdują się oni najbliżej potrzebujących, dlatego najtrafniej potrafią ocenić ich sytuację życiową i najszybciej służyć pomocą.

Do zadań członków Caritas Parafii powinno należeć: animowanie wspólnoty parafialnej i ludzi dobrej woli z jej terenu do czynnej miłości swoich bliźnich; pełne i stałe rozpoznawanie potrzeb i możliwości świadczenia pomocy; organizowanie tej pomocy w obrębie parafii i poza jej granicami.

Zespół działa na terenie parafii poprzez organizowanie pomocy doraźnej i długofalowej osobom potrzebującym, którzy znajdują się w trudnym położeniu materialnym, zdrowotnym lub duchowym. Dotyczy to głównie rodzin wielodzietnych i niepełnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, jak również ludzi starszych, samotnych, niepełnosprawnych itp. Członkowie Zespołu powinni uczyć się dostrzegać w każdym potrzebującym człowieku Chrystusa; uczyć się rozpoznawać w sobie dary Ducha Świętego, Ducha Rady i Umiejętności, aby właściwie rozpoznawać przyczyny ludzkiej biedy i eliminować jej skutki.